MEDIC SCHOOL

Một trong những mục tiêu lớn của Ban Lãnh Đạo Medic Group là đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước, trong đó phát triển con người chính là nền móng quyết định cho tương lai của quốc gia. Trong công cuộc xây dựng và phát triển Medic Group trở thành Tập đoàn đa ngành thì giáo dục chính là lĩnh vực quan trọng không thể thiếu.

Medic Group định hướng phát triển và xây dựng trường học liên cấp phi lợi nhuận giúp trẻ em nâng cao kỹ năng, phát triển toàn diện, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của nền giáo dục hội nhập quốc tế.

… Thông tin đang tiếp tục được cập nhật